30 เมษายน 2562 ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ต่อเนื่อง ติดตามงานโครงการการบริหารจัดการน้ำในเขตท้องที่ อำเภอวังเหนือ เดินหน้าช่วยเหลือบรรเทาปัญหาภัยแล้งแก่ประชาชน

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190430070447811

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ สานงานต่อเนื่องตามแผนเชิงรุก “ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง” ทำการออกเยี่ยมเยือนชุมชนพบปะกับกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาวบ้านในเขตท้องที่ตำบลวังแก้ว ร่วมตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และเยี่ยมชมผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสม โดยเพื่อต้องการจะช่วยเหลือในการบำบัดทุกข์สร้างความสุขเติมเต็มรอยยิ้มให้กับประชาชนชาวบ้าน โดยการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ด้านการบริหารจัดการน้ำ โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ในเขตท้องที่ชุมชนบ้านฮ่าง หมู่ที่ 2 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ ซึ่งเป็นโครงการที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2562 จำนวนกว่า 1,421,000 บาท มาใช้ในการดำเนินการก่อสร้างจัดทำดาดลำเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 0.5 เมตร สูง 0.5 เมตร หนา 10 เซนติเมตร ความยาว 1,100 เมตร เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดส่งน้ำจากแหล่งพื้นที่กักเก็บฝายห้วยป่าซาง ไปยังพื้นที่เพาะปลูกเรือกสวนไร่นาที่มีระยะทางห่างกันไกลหลายกิโลเมตร ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนบ้านฮ่าง เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานในทุก  ปีมักประสบกับปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรขาดแคลน โดยเฉพาะเกษตรกรพื้นที่ท้ายน้ำที่ต้องลำบากไม่สามารถทำการเกษตรได้อย่างเต็มที่ในช่วงหน้าแล้ง ทั้งนี้เนื่องจากแต่เดิมรางส่งน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรของชุมชนเป็นแบบร่องดิน ประกอบกับผืนดินในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ทำให้น้ำที่ส่งมาตามรางสูญหายไประหว่างทางจำนวนมาก พื้นที่ทำการเกษตรจึงไม่ได้รับน้ำอย่างทั่วถึง การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว นับเป็นความต้องการของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีความต้องการในเรื่องของน้ำ เพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ในการอุปโภคทำการเกษตร ปลูกข้าว ทำไร่ และปลูกพืชผักตามฤดูกาล จากความต้องการของชาวบ้านจึงเป็นที่มาของโครงการฯ ที่ทางหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาดำเนินการช่วยเหลือเพื่อแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องปัญหาภัยแล้งให้แก่คนในชุมชนพื้นที่ โดยจากการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนครั้งนี้ ชาวบ้านชุมชนบ้านฮ่าง ต่างรู้สึกดีใจและปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางตัวแทนของกลุ่มเกษตรกรชาวบ้านได้ออกมากล่าวถึงความรู้สึกภายในใจฝากคำขอบคุณผ่านไปถึงยังรัฐบาล ที่ได้ให้การสนับสนุนมอบงบประมาณให้กับทางจังหวัดได้นำมาใช้ประโยชน์เพื่อการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน พร้อมกับได้กล่าวถึงความต้องการที่ทางชุมชนอยากให้หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติม คือ การจัดหาแหล่งน้ำ โดยชาวบ้านชุมชนบ้านฮ่าง มีความต้องการให้มีการจัดสร้างอ่างกักเก็บน้ำขนาดเล็กไว้ในเขตท้องที่ชุมชน เนื่องจากที่ผ่านมาแม้ในพื้นที่จะมีน้ำมากในช่วงฤดูฝนแต่ไม่มีแหล่งพื้นที่กักเก็บ จึงทำให้น้ำไหลผ่านลงไปยังพื้นที่ลุ่มจนหมด พอถึงช่วงหน้าแล้งชาวบ้านบ้านฮ่าง กลับต้องขาดแคลนน้ำทำการเพาะปลูกได้แต่เพียงพืชที่ใช้น้ำน้อยส่วนใหญ่จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งหากมีแหล่งน้ำที่เพียงพอก็จะทำให้ชาวบ้านสามารถทำการเพาะปลูกพืชผลอื่น  ได้ตลอดทั้งปีคนในชุมชุนพื้นที่จะได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยความต้องการที่ทางชาวบ้านนำเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับที่จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาทำการสำรวจสภาพพื้นที่ ดูถึงความเป็นไปได้ว่าจะให้การช่วยเหลือด้วยวิธีการใด ซึ่งจะได้มีการจัดทำโครงการและจัดหางบประมาณลงมาช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป